Projektbeskrivning

Carl Jönssons Understödsstiftelse

Jag fick stipendiet för att kunna genomföra mitt examensarbete och praktisera på Sveriges konsulat i San Diego 2008.

Bidrag ges till studerande på eftergymnasial nivå.
Stiftelsen lämnar i år behovsprövade bidrag till personer som har vuxit upp och varit bosatta i Skåne under merparten av tiden fram till 18 års ålder.

Bidrag lämnas för universitets- eller högskolestudier från och med tredje terminen eller efter avklarade 60 högskolepoäng till den som har beviljats maximalt studiemedel (studiebidrag och full lånedel) och som vid ansökningstidpunkten har studielån från CSN på minst 48000 kronor.

Läs mer på http://carljonssons-stiftelser.se/

Svenska kyrkan Karlstad stiftelse

Jag fick stipendiet 2008 för genomförandet av examensarbete i USA.

Av den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, får minst hälften användas till stipendier till teologie studerande från Karlstads stift eller teologie studerande som ämnar inträda i prästerlig tjänst i Karlstads stift, och återstoden till stipendier till högskolestuderande som genomgått gymnasieskola i Karlstad. Även andra högskolestuderande som är inskrivna vid Värmlands, Västmanlands eller Östgöta nation, med företräde för prästsöner, äger rätt till utdelning ur samfonden, men endast med så stor del som svarar mot hälften av Johan Oscar och Walborg Sundströms minnes del i samfondens avkastning. Ättlingar till kontraktsprosten Edgren och hans maka skall ha företräde till utdelning, till de ändamål som gäller enligt bestämmelserna i donationshandlingen, dock endast med så stor del som motsvarar fondens andel i samfondens totala avkastning. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Östgöta nations jubelstipendiefond

Jag fick stipendiet 2005, samma år som jag var festmästare på nationen.

Östgöta nation i Lunds jubelstipendiefond är ett stipendium som kan sökas av alla nationens medlemmar men som i praktiken ges ut till aktiva tjänstemän som utmärkt sig.